ALGEMENE INKOOP-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VERSTEIJNEN TRUCKS B.V.

Artikel 1 - Algemeen

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van (in-)koop/verkoop en elke overeenkomst van opdracht gesloten tussen Versteijnen Trucks B.V. (hierna: "Versteijnen Trucks") en haar contractspartij, (ver-)koper/opdrachtgever (hierna: "Contractant").

2.       Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en Versteijnen Trucks ondubbelzinnig heeft verklaard in te stemmen met afwijking van de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend eenmalig voor die betreffende overeenkomst en/of aanbieding.

3.       De rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst tussen Versteijnen Trucks en de Contractant kunnen door de Contractant niet aan derden worden overgedragen, tenzij in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.       De toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden die door Contractant worden gehanteerd of waarnaar wordt verwezen of in de branche gebruikelijke algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen onder gelijktijdige van toepassing verklaring van deze algemene voorwaarden door Versteijnen Trucks.

5.       In geval van tegenstrijdigheid tussen de vertalingen van de tekst van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert de in de Nederlandse taal opgestelde tekst.

6.       In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de tussen Versteijnen Trucks en de Contractant gesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de betreffende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2 - Aanbiedingen

1.       Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en/of waar dan ook gedaan door Versteijnen Trucks, zijn steeds vrijblijvend van aard en daar kunnen geen rechten aan ontleend worden.

2.       Aan mondelinge toezeggingen en/of afspraken door/of namens Versteijnen Trucks, kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Versteijnen Trucks zijn bevestigd.

3.       Versteijnen Trucks is gerechtigd om iedere aanbieding en/of offerte terstond te herroepen, tevens gedurende de duur van de aanbieding/offerte.

4.       Voor zover geen nadere schriftelijke inkoop-/verkoopovereenkomst wordt gesloten, geldt de schriftelijke bevestiging door Versteijnen Trucks, dan wel de afleverbon, dan wel de factuur van Versteijnen Trucks als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst. Op iedere overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1.       Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Versteijnen Trucks de order c.q. opdracht schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) heeft bevestigd of met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de aanbieding, de offerte en/of opdrachtbevestiging van Versteijnen Trucks, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.       Indien de Contractant een aanbieding van Versteijnen Trucks per digitaal communicatiemiddel (waaronder doch niet beperkt e-mail/WhatsApp/sms) accepteert, is Versteijnen Trucks niet gehouden om de ontvangst daarvan te bevestigen aan de Contractant. Door de aanvaarding van de Contractant is overeenstemming bereikt tussen partijen.

3.       Opdrachten aan Versteijnen Trucks en acceptaties van aanbiedingen/offertes van Versteijnen Trucks door de Contractant gelden als onherroepelijk.

4.       Versteijnen Trucks is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met de Contractant te beëindigen en/of om een door de Contractant geplaatste elektronische of schriftelijke order c.q. opdracht, binnen 72 uur na ontvangst daarvan, geheel of gedeeltelijk af te wijzen zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.       Alle (prijs)opgaven, advertenties, specificaties, afbeeldingen en overige aanduidingen en beschrijvingen van de zaken zijn met zorg gedaan. De Contractant kan hieraan geen rechten ontlenen. Enige afwijking geeft de Contractant geen recht op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of vermindering van de koopprijs.

6.       Versteijnen Trucks is niet gehouden om mededelingen van de Contractant op juistheid te controleren. Enige tekortkoming kan Versteijnen Trucks niet worden toegerekend indien deze het gevolg is van een onjuiste en/of onvolledige mededeling van de Contractant. De Contractant is jegens Versteijnen Trucks aansprakelijk voor de schade die Versteijnen Trucks lijdt als gevolg van de onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.       De Contractant is gehouden Versteijnen Trucks alle informatie te verstrekken die voor Versteijnen Trucks (mogelijk) relevant is voor de order c.q. opdracht. Indien blijkt dat de Contractant informatie die haar bekend was, dan wel redelijkerwijs bekend behoorde te zijn, niet heeft gedeeld met Versteijnen Trucks, heeft Versteijnen Trucks het recht om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen van Contractant.

8.       De Contractant is gehouden Versteijnen Trucks alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om diens identiteit vast te stellen (know your customer), de afkomst van de gelden vast te stellen, het doel van de opdracht of overeenkomst met Versteijnen Trucks en de (eind)bestemming van de door Versteijnen Trucks te leveren zaken etc. te verstrekken, zodat Versteijnen Trucks aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regeling kan voldoen.

9.       Versteijnen Trucks verwerkt persoonsgegevens van de Contractant welke benodigd zijn om aan de toepasselijke wet- en regelgeving (o.a. terzake omzetbelasting, RDW) te voldoen en welke benodigd zijn om de overeenkomst op te stellen en uit te voeren, alles met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Versteijnen Trucks verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe wettelijk gehouden is. De Contractant kan schriftelijk inzage in haar persoonsgegevens zoals verwerkt door Versteijnen Trucks vragen, alsmede wijziging of verwijdering hiervan. Versteijnen Trucks heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk in verband met de persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 4 - Prijzen

1.       Alle prijsopgaven en de prijzen die Versteijnen Trucks in de aanbieding/offerte opneemt en in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding/offerte c.q. op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt, heffingen, tarieven en kosten rijklaar maken.

2.       Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding/offerte een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Versteijnen Trucks gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen, dan wel heeft Versteijnen Trucks - ter hare beoordeling - het recht om de overeenkomst te herroepen.

3.       Prijsstijgingen van meer dan 10% geven de Contractant het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de Contractant geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5 - Betaling

1.       De contractant is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant doet afstand van zijn recht op opschorting, verrekening en/of korting.

2.       Versteijnen Trucks zal de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na volledige betaling van de factuur, dan wel naar keuze van Versteijnen Trucks het verstrekken van voor Versteijnen Trucks genoegzame zekerheid voor betaling.

3.       Indien facturen niet worden betaald overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de Contractant na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de Contractant al dan niet kan worden toegerekend.

4.       Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Versteijnen Trucks alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand (waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als volle maand), te berekenen vanaf de betreffende vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.

5.       Versteijnen Trucks is gerechtigd overige leveranties uit te stellen c.q. op te schorten totdat de Contractant aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.       Alle door Versteijnen Trucks gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met de Contractant, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de Contractant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,- per geval en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Versteijnen Trucks ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit het liquidatietarief te boven gaat.

7.       Binnenkomende betalingen strekken eerst tot voldoening van de kosten, dan de rente en vervolgens op de oudst openstaande factuur, ook indien de Contractant anderszins vermeld bij de betaling.

8.       In geval van te late betaling komt een voor Versteijnen Trucks nadelig koersverschil voor rekening van de Contractant. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

9.       Versteijnen Trucks is gerechtigd tot verrekening, ook indien niet aan de wettelijke vereisten voor verrekening is voldaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verrekenen van al hetgeen de Contractant en/of de aan de Contractant gelieerde partijen zijn verschuldigd aan Versteijnen Trucks, ongeacht of dit reeds opeisbaar is en ongeacht de valuta, met bedragen die Versteijnen Trucks aan de Contractant en/of de aan de Contractant gelieerde partijen verschuldigd is, ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn en ongeacht uit welke rechtsverhouding.

Artikel 6 - Levertijd, levering, risico

1.       De overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

a.       er sprake is van vertraging door enige omstandigheid als gevolg waarvan de uitvoering tijdelijk wordt verhinderd, ongeacht of dit Versteijnen Trucks kan worden toegerekend en/of voorzienbaar was;

b.       de Contractant in één of meer verplichtingen jegens Versteijnen Trucks tekortschiet en/of er - zulks ter beoordeling van Versteijnen Trucks - gegronde vrees bestaat dat zij daarin tekort zal schieten;

c.       de Contractant Versteijnen Trucks niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.

2.       Levering in Nederland geschiedt in de showroom van Versteijnen Trucks, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.       Alle zaken worden te allen tijde vervoerd voor rekening en risico van de Contractant, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.

4.       Indien Versteijnen Trucks op verzoek van de Contractant voor verzending van de zaken zorgdraagt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door Versteijnen Trucks slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de Contractant, alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de Contractant. Ook in geval Versteijnen Trucks een transportverzekering afsluit zonder uitdrukkelijk verzoek van de Contractant, komen deze kosten voor rekening van de Contractant. Versteijnen Trucks is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens het transport, bij de aflevering en/of in geval van vertraging in de levering.

5.       Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij Versteijnen Trucks ter beschikking van de Contractant (Ex Works) of de door de Contractant aangewezen vervoerder (FCA) zijn gesteld. Indien de Contractant c.q. diens vervoerder de zaken niet afneemt, is de Contractant direct in verzuim en worden de zaken opgeslagen voor zijn rekening en risico. Indien de Contractant weigert de zaken binnen de door Versteijnen Trucks nader gestelde termijn af te nemen, is Versteijnen Trucks gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.       Versteijnen Trucks heeft het recht in gedeelten te leveren en werkzaamheden in gedeelten uit te voeren en deze afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 7 - Garantie/reclame

1.       Versteijnen Trucks handelt in occasions (doorlevering) waaraan een hoger risico is verbonden. Contractant accepteert en is zich bewust van dit risico. Er wordt door Versteijnen Trucks geen garantie verleend, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven en behoudens voor zover er fabrieksgarantie geldt, in welk geval Versteijnen Trucks geen verdere of andersluidende garantie geeft dan de betreffende fabrieksgarantie en uitsluitend voor zover dit door de fabrieksgarantie wordt gedekt.

2.       Terzake verrichte werkzaamheden staat Versteijnen Trucks ervoor in dat deze deugdelijk en naar beste vermogen zoals gebruikelijk in de branche en naar de op dat moment aanwezige standaarden en expertise worden uitgevoerd (inspanningsverbintenis).

3.       Indien en voor zover Versteijnen Trucks op verzoek van de Contractant voor belading en transport van de zaak zorgdraagt, geschiedt zulks in opdracht van de Contractant en geheel voor diens rekening en risico. Versteijnen Trucks accepteert geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

4.       Indien de Contractant een beroep doet op de door Versteijnen Trucks in de betreffende overeenkomst verleende garantie (“reclameert”), zal Versteijnen Trucks de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is bepaald. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.

5.       Op straffe van verval van haar recht tot reclameren en/of garanties dient de Contractant de zaken en werkzaamheden bij levering op zichtbare gebreken te controleren en direct te reclameren. Deze reclamatie wordt voorafgaand aan de levering schriftelijk vastgelegd tussen Versteijnen Trucks en Contractant.

6.       Reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag dient de Contractant binnen 3 dagen na ontvangst respectievelijk aflevering schriftelijk aan Versteijnen Trucks te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten.

7.       Voor alle overige reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de gebreken bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden behoren c.q. kunnen zijn.

8.       Bij gebreke van tijdige reclamatie als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht op garanties/reclame. De Contractant heeft alsdan evenmin het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en/of recht op enige schadevergoeding.

9.       De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Versteijnen Trucks ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van de reclamatie.

10.     Reclame is niet mogelijk indien:

a.       de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Versteijnen Trucks op onbehoorlijke wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door de Contractant of een derde zijn gerepareerd, aangepast of gewijzigd;

b.       de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de Contractant (bijvoorbeeld door onvoldoende of onjuist onderhoud of opslag) of doordat de Contractant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Versteijnen Trucks;

c.       het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen;

d.       het accessoires betreft;

e.       Contractant niet aan haar verplichtingen jegens Versteijnen Trucks (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

f.        Contractant bij constatering van het gebrek niet al het nodige heeft gedaan om verdere schade aan de geleverde zaak te beperken c.q. voorkomen, bijvoorbeeld door de zaak te blijven gebruiken.

11.     Versteijnen Trucks staat nimmer garant en/of is nimmer aansprakelijk voor enig gebrek c.q. tekortkoming wegens het niet naleven van enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde zaken.

12.     In geval de Contractant met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en diens reclamatie door Versteijnen Trucks gegrond wordt bevonden, zal Versteijnen Trucks te harer keuze de desbetreffende zaken vervangen voor een al dan niet vergelijkbare zaak (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren dan wel een prijsreductie verlenen.

13.     Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van Contractant niet op.

14.     Indien buiten de in dit artikel beschreven gevallen een klacht in behandeling wordt genomen, geschiedt dit geheel onverplicht en kan Contractant hier geen rechten aan ontlenen.

15.     Iedere vordering van reclamant op Versteijnen Trucks op grond van het niet beantwoorden van de geleverde zaak en/of enige tekortkoming van Versteijnen Trucks anderszins, verjaart door verloop van één jaar na de datum van levering van de zaak aan de Contractant.

Artikel 8 - Keuring

Contractant heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op de tijd en plaats zoals door Versteijnen Trucks vastgesteld.

Artikel 9 - Niet-nakoming/ontbinding/opschorting

1.       Versteijnen Trucks is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

a.       Contractant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst (waaronder mede begrepen deze algemene voorwaarden);

b.       Contractant surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

c.       het faillissement van Contractant wordt aangevraagd of deze failliet wordt verklaard;

d.       de activiteiten van Contractant worden stilgelegd of geliquideerd;

e.       er beslag gelegd wordt ten laste van Contractant;

f.        Contractant een onderhands akkoord aanbiedt, al dan niet via de WHOA.

In de gevallen voornoemd is iedere vordering van Versteijnen Trucks op Contractant terstond opeisbaar, zonder dat Versteijnen Trucks tot schadevergoeding of garantie gehouden is.

2.       Indien de gevallen als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoen, heeft Versteijnen Trucks, zulks ter harer keuze, tevens de mogelijkheid om van Contractant te vorderen dat Contractant binnen 5 dagen passende - zulks ter beoordeling van Versteijnen Trucks - zekerheid stelt voor de voldoening van de vordering.

3.       Indien Contractant niet tijdig betaalt of gedurende meer dan dertig dagen in gebreke blijft met afname is Versteijnen Trucks zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken te verkopen, in welk geval een gedane aanbetaling door Contractant aan Versteijnen Trucks vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

1.       Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Versteijnen Trucks aan Contractant krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van Contractant in de nakoming van deze overeenkomsten.

2.       Versteijnen Trucks is in geval van niet nakoming door Contractant alsmede in geval Versteijnen Trucks goede grond heeft te vrezen dat Contractant niet zal nakomen, bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met Contractant gesloten overeenkomst(en). Contractant machtigt Versteijnen Trucks en diens vertegenwoordigers onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en om deze plaatsen te betreden en zal dit recht ten behoeve van Versteijnen Trucks en diens vertegenwoordigers bedingen bij de afnemers van Contractant. Contractant zal alle benodigde medewerking verlenen. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van Contractant.

3.       Contractant is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken, maar is uitdrukkelijk niet gerechtigd om op de zaken een beperkt recht (verbintenis- en goederenrechtelijk), waaronder begrepen pandrecht te vestigen. Maakt Contractant van zijn bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Versteijnen Trucks te leveren. Contractant is eveneens verplicht Versteijnen Trucks op eerste verzoek een stil pandrecht eerste in rang te verlenen op de vorderingen die Contractant op deze derden heeft of zal krijgen en in de pandakte te verklaren dat Contractant bevoegd is tot verpanding en dat er geen beperkte rechten op de in pand te geven vorderingen rusten. Voor het geval Contractant zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Versteijnen Trucks om dit pandrecht tot stand te brengen. Op eerste verzoek zal Contractant aan Versteijnen Trucks tevens aanvullende zekerheid stellen.

4.       De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de zaken worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van Versteijnen Trucks door het recht van het land van bestemming van de zaken, met dien verstande dat (i) het recht van het land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan Versteijnen Trucks biedt dan het Nederlandse recht en (ii) de zaken daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.

5.       In geval van beslaglegging op de zaken die eigendom zijn van Versteijnen Trucks of ingeval van een voornemen tot dan wel een aanvraag van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, van toepassing verklaring van de WSNP of WHOA door of van Contractant en/of beslaglegging ten laste van Contractant, is Contractant gehouden Versteijnen Trucks onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en ingeval van beslaglegging de beslaglegger mede te delen dat Contractant de zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen. In geval van faillissement of surseance is Contractant hiervan mededeling te doen aan de curator/bewindvoerder.

Artikel 11 - Retentierecht

Versteijnen Trucks is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van Contractant, die zij in het kader van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Versteijnen Trucks met betrekking tot die overeenkomst, inclusief rente en kosten, volledig is betaald. Versteijnen Trucks is hier tevens toe gerechtigd indien de juridische en/of economische eigendom van de zaak overgaat op een financieringsmaatschappij dan wel derde.

Artikel 12 - Inruil

Indien Contractant een ingeruilde zaak, daaronder begrepen onder andere doch niet uitsluitend een motorvoertuig en/of oplegger, blijft gebruiken in afwachting van de levering van een door haar gekochte zaak, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van Contractant en zijn alle kosten met betrekking tot deze zaak en eventuele waardevermindering - zulks ter beoordeling van Versteijnen Trucks - daarvan voor rekening van Contractant.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1.       Versteijnen Trucks is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens Contractant.

2.       Voor zover wettelijk toegestaan sluit Versteijnen Trucks aansprakelijkheid wegens non-conformiteit uitdrukkelijk uit. Het is Contractant bekend dat Versteijnen Trucks handelt in gebruikte zaken (doorlevering) en zij is zich bewust van dat daar een hoger risico aan is verbonden. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 7 geldt als enige en algehele schadevergoeding die Versteijnen Trucks vergoedt. Elke andere aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvoor en iedere vordering tot schadevergoeding, ook die terzake bedrijfsschade (stil stand schade, derving van inkomsten, geleden verlies, gederfde winst), persoonlijke ongevallen, schade aan of verlies van of vertraging verband houdende met lading van Contractant en andere indirecte of immateriële schade van welke aard dan ook alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Versteijnen Trucks.

3.       Versteijnen Trucks is evenmin aansprakelijk voor opzet of (bewuste) roekeloosheid van ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld en voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

4.       Versteijnen Trucks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen en/of door Versteijnen Trucks uitgevoerde werkzaamheden.

5.       Versteijnen Trucks is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van Contractant en/of derden die zich op haar terrein bevinden.

6.       Contractant zal Versteijnen Trucks vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle aanspraken c.q. rechten van derden verband houdend met de levering van de zaken of het verrichten van diensten voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die Contractant toekomen jegens Versteijnen Trucks. Tevens zal Contractant Versteijnen Trucks vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van iedere aanspraak ter zake van overlijden van of persoonlijk letsel aan personeel van Contractant of personeel van derden en/of schade aan zaken in eigendom van Contractant en/of derden voor zover zulks gebeurt op het terrein van Versteijnen Trucks. Zulks behoudens in geval opzet of bewuste roekeloosheid van Versteijnen Trucks.

7.       Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden die in verband met de geleverde zaken of verrichte diensten/werkzaamheden door leveranciers of onderaannemers van Versteijnen Trucks aan Versteijnen Trucks kunnen worden tegengeworpen, zullen door Versteijnen Trucks ook aan Contractant kunnen worden tegengeworpen.

8.       Versteijnen Trucks bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Contractant mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

9.       Bovenstaande laat enige dwingendrechtelijke aansprakelijkheid onverlet.

10.     De eventuele aansprakelijkheid van Versteijnen Trucks is beperkt tot maximaal het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Versteijnen Trucks aan dekking verleent en is in geval van onderverzekering te allen tijde beperkt tot een bedrag ad € 25.000,-.

11.     Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Versteijnen Trucks lijdt door toedoen van Contractant, hieronder begrepen doch niet beperkt de schade die Contractant veroorzaakt in de showroom van Versteijnen Trucks en/of tijdens een proefrit en/of tijdens een (aankoop-)keuring, hieronder mede begrepen verkeersboetes.

Artikel 14 - Overmacht

1.       Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en macht van Versteijnen Trucks, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van Versteijnen Trucks kan worden verlangd, zoals import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, handelsverboden, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of (dreigende) aanslagen, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van toeleveranciers of van derden die door Versteijnen Trucks ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld etc.

2.       Versteijnen Trucks is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

3.       Versteijnen Trucks is alsdan gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren ofwel - zulks ter harer beoordeling - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

4.       Contractant is bij overmacht van Versteijnen Trucks pas gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, nadat zij Versteijnen Trucks een redelijke termijn voor het alsnog uitvoeren van de overeenkomst heeft gegund. Waarbij een redelijke termijn tenminste 15 werkdagen bedraagt.

Artikel 15 - Conversie

Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of overeenkomst met Contractant niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden om de ongeldige bepaling te vervangen in een vervangende bepaling die zoveel mogelijk de inhoud en lading dekt van de ongeldige bepaling.

Artikel 16 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.       Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Versteijnen Trucks is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2.       Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland - West-Brabant, locatie Breda.

Hulp nodig bij je aankoop?

We helpen je graag bij het maken van de juiste aankoop.
Vandaag geopend van 09:00 tot 12:00, morgen gesloten.

Contact opnemen